درباره ما
    
اعضای شورای رفاهی هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
ردیفنامسمتنمایندگیآدرس ایمیل
1دکتر حمزه علی پورعضو هیات علمی دانشکده بهداشترئیس شورا و نماينده دانشکده بهداشت 
2 دكتر محمد حسين معتضديان عضو هیأت علمی دانشکده پزشکینماینده دانشکده پزشکیmotazedm@sums.ac.ir
3 دکتر نصراله عرفانی عضو هیات علمی مرکز تحقیقات سرطان نماینده مراکز تحقیقاتerfanin@sums.ac.ir
4 دکتر سیاوش بابا جعفری عضو هیات علمی دانشکده بهداشت نماینده دانشکده تغذیه jafaris@sums.ac.ir
5 دکتر ابوذر سلطانی عضو هیات علمی دانشکده بهداشت نماینده دانشکده بهداشت 
6 دکتر خسرو کشاورز عضو هیات علمی دانشکده مدیریت نماينده دانشکده مدیریت 
7 آقای هاشم رحمتی عضو هیات علمی دانشکده پرستاری نماینده دانشکده پرستاری 
8دکتر فرهاد پاکدل  عضو هیات علمی دانشکده پیراپزشکی نماینده دانشکده پیراپزشکی 
9دکتر امیر حسین ساختمان و دکتر علی ده شهریاعضاء هیأت علمی دانشکده داروسازی نمایندگان دانشکده داروسازی 
10 دکتر هومان خورشیدی و دکتر محمد مهدی صدیق شمساعضاء هیأت علمی دانشکده دندانپزشکی  نمایندگان دانشکده دندانپزشکی 
11 دکتر لیلا عباسی عضو هیات علمی دانشکده توانبخشی نماینده دانشکده توانبخشی 
12 دکتر غلامرضا عبدالهی فردعضو هیأت علمی دانشکده پزشکی نماینده دانشکده پزشکی abdolahigh@sums.ac.ir
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-9-27 7:31        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ