کمیته مسکن و زمین شورای رفاهی

کمیته مسکن و زمین شورای رفاهی اهداف زیر را دنبال می کند:

1-تهیه زمین مناسب با رایزنی با اشخاص حقيقي، شهرداری و ساير ارگانهاي ذيربط و قرار دادن زمين ها در اختیار اعضاي محترم هيات علمي دانشگاه

2-هماهنگی بین اعضاء هیأت علمی به منظور آغاز پروژه های ساخت مسکن

3-معرفی پروژه های ساخت مسکن مناسب به اعضای هیأت علمی

این کمیته تیمی تخصصی شامل کارشناس مسکن معتمد، کارشناس حسابداری و ... را در اختيار دارد که زمين هاي هدف را مورد کارشناسي قرار می دهند و در صورتی که زمین از نظر قیمت و مسائل ساخت شهری بدون مشکل باشد فراخوان از طرف شورا به اعضاء هیأت علمی ارسال می گردد. جلسات توجیهی با اعضاءهیأت علمی برگزار شده و در صورتی تعداد متقاضیان به حد نصاب برسد مراحل خريد  با هماهنگی شورای رفاهی صورت می پذیرد. هیأت مدیره ساخت پروژه از میان متقاضیان انتخاب و ساخت پروژه را مديريت مي نمايد.