واحد های مسکن سازمانی اساتید

 مجتمع مسکونی نمازی

مجتمع مسکونی نمازی واقع در خیابان خلیلی بخشی از موقوفه مرحوم محمد نمازی است که جهت سکونت اعضای هیأت علمی دانشگاه مورد استفاده قرار می گیرد.

بخشي از اين مجتمع که در اختیار دانشگاه قرار دارد مشتمل بر 39 واحد مسکونی می باشد که خود شامل 19 ویلا، 8 زیرزمین ویلا و 12 آپارتمان (در سه مجموعه 4 واحدی) است. واگذاری این واحدهای مسکونی بر اساس آیین نامه ای که مبتنی بر وقف نامه تهیه و به تصويب هيات رئيسه محترم دانشگاه رسيده است صورت مي پذيرد.

نظارت بر اجرای آیین نامه  را شورای ویلاها به عهده دارد که دبیرخانه آن در دانشکده پزشکی واقع شده و زیر نظر ریاست و معاون پشتیبانی دانشکده پزشکی فعالیت می نماید. متقاضیان سکونت در این واحدهای مسکونی می بایست جهت ثبت نام در ليست انتظار، تقاضای کتبی خود را به دبیرخانه شورا تحویل داده و بر اساس آیین نامه برحسب میزان مشارکت عضو هیأت علمی در امور درمانی بیمارستان نمازی، سابقه فعالیت به عنوان عضو هیأت علمی، سابقه ثبت نام در لیست، حق تکفل، حق مسئولیت و .... امتیازبندی می شوند. هماهنگی جهت تشکیل جلسات شورای ویلاها توسط دفتر معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه صورت گرفته و جلسات در محل معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه تشکیل می گردد. با توجه به حضور نماینده شورای رفاهی اعضای هیأت علمی در شورای ویلاها نقطه نظرات اعضاء محترم هیأت علمی توسط شورای رفاهی به شورای ویلاها منعکس می گردد.

آدرس دبیرخانه شورای ویلاها: دانشکده پزشکی-امور هیأت علمی خانم نسرین مهدی پور

تلفن تماس : 2305884 و 2305886 داخلی 3173