نوبت پزشكان درمانگاه شهید مطهري و درمانگاه امام رضا (ع)
اساتید محترم می توانند جهت گرفتن نوبت از پزشکان درمانگاه مطهری با همراه داشتن کارت شناسایی به دفتر مدیریت درمانگاه واقع در طبقه سوم و جهت گرفتن نوبت پزشکان درمانگاه امام رضا به دفتر مدیریت درمانگاه واقع در طبقه هفتم مراجعه نمایند.

شماره تماس جهت اطلاعات بیشتر: 36121000