شورای رفاهی اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی شیراز مأموریت دارد با ساماندهی امکانات،کشف و مدیریت پتانسیل های موجود و استفاده از تمام ظرفیت های ممکن، شرایط رفاهی مناسبی برای اعضای هیأت علمی و خانواده های محترم آنها فراهم آورد. محور فعالیت های شورا خدمات مسکن و زمین، خدمات وام، خدمات گردشگري، تفريحي و ورزشي، و نیز مدیریت امکانات به منظور ارائه خدمات درمانی مناسب و در شأن اعضاء محترم هیأت علمی و خانواده های ایشان می باشد.

این شورا دست تمامی اعضاء محترم هیأت علمی دانشگاه را به منظور همکاری می فشارد و در تعامل با شورای رفاهی کارکنان دانشگاه تمام تلاش خود را به منظور ارتقاء سطح رفاه اعضاء محترم هیأت علمی به کار خواهد گرفت.