بيمه تكميلي
شوراي رفاهي اعضاء هيأت علمي در تلاش است با تعامل با اداره بيمه معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه و در جهت بهبود شرايط بيمه تكميلي اقدامات لازم را به عمل آورد. انعكاس نظرات اعضاء محترم هيأت علمي به معاونت محترم توسعه مدیریت و منابع دانشگاه باعث بهبود شرايط و افزايش سقف خدمات بيمه تكميلي در قرارداد سال 92-91 شده است.
شوراي رفاهي از دريافت نظرات اعضاء محترم هيأت علمي جهت انعكاس به معاونت پشتيباني و گنجاندن در بيمه نامه هر سال استقبال مي نمايد.نظرات خود را از طريق صفحه تماس با ما براي ما ارسال نماييد.